جزییات موسسه

Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۴٫۳۷
طول جغرافیایی
۱۲۰٫۵۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
cowpea
taro
yam
نامشخص
۲٬۰۱۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Mungbean
۱٬۶۲۳
Cowpea
۴۷۸
Yardlong Bean
۸۱
Sweet potato
۷۶
Greater Yam
۶۷
سایر
۲۲۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Dioscorea
Ipomoea
Colocasia
Cajanus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vigna radiata
Vigna unguiculata
Ipomoea batatas
Dioscorea alata
Colocasia esculenta
سایر
۱۷۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۵ اکتبر ۲۰۱۸
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
۹ اکتبر ۲۰۱۸
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,551 عبارت است از 4.26. نمره کمینه 2.50 و نمره بیشینه 7.65 است.