جزییات موسسه

Plant Genetic Resources Department
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۸٫۳۴
طول جغرافیایی
۲۷٫۰۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
نامشخص
۴٬۸۷۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
bean
۲٬۱۷۵
chickpea
۲٬۰۵۴
wild wheat
۱٬۸۸۹
durum wheat
۱٬۲۷۷
bread wheat
۱٬۲۲۰
سایر
۴٬۳۸۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Phaseolus
Hordeum
سایر
۱٬۰۰۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Cicer arietinum
Triticum turgidum
Hordeum vulgare
سایر
۴٬۱۹۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 12,996 عبارت است از 6.65. نمره کمینه 4.95 و نمره بیشینه 8.40 است.