جزییات موسسه

National Center for Genetic Resources Preservation
کد موسسه
USA995
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.3
طول جغرافیایی
-105.05
محصولات دارای بیشترین نماینده
sorghum
barley
fingermillet
wheat
tomato
سایر
495
نامشخص
7,825
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sorghum
7,460
barley
782
fingermillet
702
wheat
642
tomato
310
سایر
495
نامشخص
7,825
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum
Andropogon
Cyamopsis
Gossypium
Hordeum
سایر
7,303
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum bicolor
Andropogon gerardi
Cyamopsis tetragonoloba
Hordeum vulgare
Eleusine coracana
سایر
7,431
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
12000
9000
6000
3000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 18,216 عبارت است از 4.81. نمره کمینه 3.30 و نمره بیشینه 7.80 است.