جزییات موسسه

Institute of Botany
کد موسسه
ARM005
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.21167
طول جغرافیایی
44.55617
محصولات دارای بیشترین نماینده
eggplant
tomato
wheat
forages
barley
سایر
65
نامشخص
1,355
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
vetch
243
eggplant
226
pepper
209
tomato
179
clover
90
سایر
999
نامشخص
34
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vicia
Solanum
Capsicum
Lycopersicon
Trifolium
سایر
878
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum melongena
Capsicum annuum
Lycopersicon esculentum
Phaseolus vulgaris
Vicia sativa
سایر
1,260
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,980 عبارت است از 3.98. نمره کمینه 2.75 و نمره بیشینه 6.80 است.