جزییات موسسه

Institute of Botany
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۲۱۱۶۷
طول جغرافیایی
۴۴٫۵۵۶۱۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
eggplant
tomato
wheat
forages
barley
سایر
۷۷
نامشخص
۱٬۳۴۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
vetch
۲۴۳
eggplant
۲۲۶
pepper
۲۰۶
tomato
۱۷۹
clover
۹۰
سایر
۱٬۰۰۲
نامشخص
۳۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vicia
Solanum
Capsicum
Lycopersicon
Trifolium
سایر
۸۷۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum melongena
Capsicum annuum
Lycopersicon esculentum
Phaseolus vulgaris
Vicia sativa
سایر
۱٬۲۶۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,980 عبارت است از 3.97. نمره کمینه 2.75 و نمره بیشینه 6.80 است.