جزییات موسسه

Cabildo Insular de Tenerife. Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife
کد موسسه
ESP172
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۸٫۲۹
طول جغرافیایی
‎−۱۶٫۲۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
chickpea
sapota
taro
سایر
۲
نامشخص
۱٬۸۹۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
$1
۲۰۰
Peral
۱۹۶
Batata
۱۲۹
Judia
۱۰۹
maiz
۱۰۵
سایر
۱٬۲۳۱
نامشخص
۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Pyrus
Prunus
Ipomoea
Phaseolus
Allium
سایر
۱٬۲۰۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pyrus communis
Ipomoea batatas
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Ficus carica
سایر
۱٬۲۷۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,974 عبارت است از 7.04. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 8.00 است.