جزییات موسسه

Centre for Pacific Crops and Trees
کد موسسه
FJI049
نوع
Regional
کشور
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-18.13
طول جغرافیایی
178.45
محصولات دارای بیشترین نماینده
taro
yam
banana
potato
cassava
سایر
42
نامشخص
627
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Taro
1,299
Sweet_Potato
449
Yam
366
Banana
312
Cyrtosperma
76
سایر
246
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Colocasia
Ipomoea
Dioscorea
Musa
Cyrtosperma
سایر
245
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Colocasia esculenta
Ipomoea batatas
Musa sp.
Dioscorea alata
Cyrtosperma chamissonis
سایر
359
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 December 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,158 عبارت است از 5.57. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 5.85 است.