جزییات موسسه

Centre for Pacific Crops and Trees
کد موسسه
نوع
Regional
کشور
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۸٫۱۳
طول جغرافیایی
۱۷۸٫۴۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
banana
potato
cassava
سایر
۱۴
نامشخص
۴۴۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Taro
۱٬۱۴۰
Yam
۳۲۹
Sweet_Potato
۳۲۶
Banana
۱۵۸
Cyrtosperma
۶۶
سایر
۱۳۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Colocasia
Dioscorea
Ipomoea
Musa
Cyrtosperma
سایر
۱۳۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Colocasia esculenta
Ipomoea batatas
Dioscorea alata
Musa sp.
Cyrtosperma chamissonis
سایر
۲۴۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ دسامبر ۲۰۱۸
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,158 عبارت است از 5.57. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 5.85 است.