جزییات موسسه

Dipartimento di Biologia Applicata, Universitá degli Studi Perugia
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۳٫۱۲
طول جغرافیایی
۱۲٫۴۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
barley
lentil
cowpea
maize
سایر
۱۳۳
نامشخص
۱٬۸۵۰
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
lucerne
۶۶۱
Medic
۵۵۱
Ryegrass
۵۰۰
Bean
۴۷۳
Clover
۳۷۰
سایر
۱٬۸۹۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago
Phaseolus
Lolium
Trifolium
Lotus
سایر
۱٬۵۹۴
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago sativa
Lolium perenne
Phaseolus vulgaris
Medicago rigidula
Triticum dicoccum
سایر
۲٬۶۵۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,446 عبارت است از 5.55. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 8.25 است.