جزییات موسسه

Dipartimento di Biologia Applicata, Universitá degli Studi Perugia
کد موسسه
ITA363
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
43.12
طول جغرافیایی
12.47
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
barley
lentil
cowpea
maize
سایر
128
نامشخص
1,855
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
lucerne
661
Medic
551
Ryegrass
500
Bean
473
Clover
370
سایر
1,891
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago
Phaseolus
Lolium
Trifolium
Lotus
سایر
1,594
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago sativa
Lolium perenne
Phaseolus vulgaris
Medicago rigidula
Triticum dicoccum
سایر
2,652
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,446 عبارت است از 5.54. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 8.15 است.