جزییات موسسه

Ustymivka Experimental Station of Plant Production
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۲۳
طول جغرافیایی
۳۳٫۱۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
potato
maize
barley
forages
سایر
۴۰۱
نامشخص
۱۴٬۲۷۰
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
panic (grass)
۴٬۸۶۸
haricot
۱٬۵۲۷
buckwheat
۱٬۴۶۱
vetchling
۱٬۲۱۱
poppy
۱٬۰۹۰
سایر
۶٬۴۷۳
نامشخص
۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Panicum
Phaseolus
Fagopyrum
Lathyrus
Papaver
سایر
۶٬۴۷۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Panicum miliaceum
Phaseolus vulgaris
Fagopyrum esculentum
Papaver somniferum
Lathyrus sativus
سایر
۶٬۹۸۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 16,636 عبارت است از 6.27. نمره کمینه 2.25 و نمره بیشینه 8.40 است.