جزییات موسسه

Ustymivka Experimental Station of Plant Production
کد موسسه
UKR008
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
49.23
طول جغرافیایی
33.16
محصولات دارای بیشترین نماینده
potato
maize
barley
oat
forages
سایر
401
نامشخص
14,269
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
panic (grass)
4,868
haricot
1,473
buckwheat
1,461
vetchling
1,180
poppy
1,090
سایر
6,561
نامشخص
3
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Panicum
Phaseolus
Fagopyrum
Lathyrus
Papaver
سایر
6,471
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Panicum miliaceum
Phaseolus vulgaris
Fagopyrum esculentum
Papaver somniferum
Lathyrus sativus
سایر
6,980
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 January 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
5000
3750
2500
1250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 16,636 عبارت است از 6.27. نمره کمینه 2.25 و نمره بیشینه 8.40 است.