جزییات موسسه

Millennium Seed Bank Project, Seed Conservation Department, Royal Botanic Gardens, Kew, Wakehurst Place
کد موسسه
GBR004
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
51.07
طول جغرافیایی
-0.08
محصولات دارای بیشترین نماینده
grasspea
pearlmillet
lentil
wheat
yam
سایر
302
نامشخص
80,325
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grasspea
1,115
pearlmillet
261
lentil
95
wheat
91
yam
78
سایر
302
نامشخص
80,325
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vicia
Lathyrus
Solanum
Silene
Carex
سایر
76,007
نامشخص
466
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vicia sativa
sp.
Cenchrus violaceus
Lathyrus aphaca
Vicia hybrida
سایر
80,653
زیرمجموعه‌های اخیر
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
19 September 2019
18 September 2019
6 February 2019
2 December 2018
1 December 2018
18 September 2018
16 April 2018
23 October 2017
3 April 2017
28 March 2017
27 October 2016
16 August 2016
20 April 2016
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
80000
60000
40000
20000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 82,267 عبارت است از 5.38. نمره کمینه 2.10 و نمره بیشینه 8.00 است.