جزییات موسسه

Millennium Seed Bank Project, Seed Conservation Department, Royal Botanic Gardens, Kew, Wakehurst Place
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۱٫۰۷
طول جغرافیایی
‎−۰٫۰۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
grasspea
pearlmillet
lentil
wheat
yam
سایر
۳۰۲
نامشخص
۸۵٬۶۶۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grasspea
۱٬۱۰۳
pearlmillet
۲۶۰
lentil
۹۴
wheat
۹۱
yam
۷۸
سایر
۳۰۲
نامشخص
۸۵٬۶۶۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lathyrus
Solanum
Silene
Trifolium
سایر
۸۱٬۶۲۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vicia sativa
Unknown sp.
Cenchrus violaceus
Lathyrus aphaca
Daucus carota
سایر
۸۵٬۹۵۳
زیرمجموعه‌های اخیر
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۹ نوامبر ۲۰۲۰
۹ آوریل ۲۰۲۰
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹
۶ فوریه ۲۰۱۹
۲ دسامبر ۲۰۱۸
۱ دسامبر ۲۰۱۸
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸
۱۶ آوریل ۲۰۱۸
۲۳ اکتبر ۲۰۱۷
۳ آوریل ۲۰۱۷
۲۸ مارس ۲۰۱۷
۲۷ اکتبر ۲۰۱۶
۱۶ اوت ۲۰۱۶
۲۰ آوریل ۲۰۱۶
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 87,595 عبارت است از 5.41. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 8.10 است.