جزییات مجموعه داده

Cowpea characterization and evaluation data

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Cowpea
تعداد افزونه
11,912
تعداد ویژگی
38
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

IITA - Cowpea characterization and evaluation data.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

IITA - Cowpea characterization and evaluation data.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - d24f382a-d7ef-48bd-a312-30e801a70144.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
28 December 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
28 December 2018

مکان‌ها


مکان
ICARDA

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4DV
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4EW
3. TVu-3Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4FX
4. TVu-4Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4GY
5. TVu-5Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4HZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4J*
7. TVu-7Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4K~
8. TVu-8Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4M$
9. TVu-9Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4N=
10. TVu-10Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4PU
11. TVu-11Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4Q0
12. TVu-12Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4R1
13. TVu-13Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4S2
14. TVu-14Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4T3
15. TVu-15Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4V4
16. TVu-16Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4W5
17. TVu-17Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4X6
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4Y7
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4Z8
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W509
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W51A
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W52B
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W53C
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W54D
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W55E
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W56F
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W57G
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W58H
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W59J
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5AK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5BM
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5CN
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5DP
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5EQ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5FR
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5GS
37. TVu-38Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5HT
38. TVu-39Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5JV
39. TVu-40Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • South Africa+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5KW
40. TVu-41Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5MX
41. TVu-42Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5NY
42. TVu-43Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5PZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5Q*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5R~
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5S$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5T=
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5VU
48. TVu-51Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5W0
49. TVu-52Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5X1
50. TVu-53Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5Y2