جزییات مجموعه داده

Cowpea characterization and evaluation data

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Cowpea
تعداد افزونه
۱۱٬۹۱۲
تعداد ویژگی
۳۸
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

IITA - Cowpea characterization and evaluation data.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

IITA - Cowpea characterization and evaluation data.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - d24f382a-d7ef-48bd-a312-30e801a70144.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4DV
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4EW
۳. TVu-3Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4FX
۴. TVu-4Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4GY
۵. TVu-5Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4HZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4J*
۷. TVu-7Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4K~
۸. TVu-8Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4M$
۹. TVu-9Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4N=
۱۰. TVu-10Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4PU
۱۱. TVu-11Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4Q0
۱۲. TVu-12Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4R1
۱۳. TVu-13Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4S2
۱۴. TVu-14Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4T3
۱۵. TVu-15Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4V4
۱۶. TVu-16Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4W5
۱۷. TVu-17Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4X6
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4Y7
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4Z8
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W509
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W51A
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W52B
۲۳. TVu-23Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W53C
۲۴. TVu-24Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W54D
۲۵. TVu-25Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W55E
۲۶. TVu-26Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W56F
۲۷. TVu-27Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W57G
۲۸. TVu-28Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W58H
۲۹. TVu-29Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W59J
۳۰. TVu-30Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5AK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5BM
۳۲. TVu-32Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • افریقای جنوبی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5CN
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5DP
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5EQ
۳۵. TVu-36Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • افریقای جنوبی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5FR
۳۶. TVu-37Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • افریقای جنوبی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5GS
۳۷. TVu-38Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5HT
۳۸. TVu-39Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5JV
۳۹. TVu-40Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • افریقای جنوبی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5KW
۴۰. TVu-41Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5MX
۴۱. TVu-42Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5NY
۴۲. TVu-43Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5PZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5Q*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5R~
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5S$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5T=
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5VU
۴۸. TVu-51Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5W0
۴۹. TVu-52Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5X1
۵۰. TVu-53Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5Y2