جزییات موسسه

International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics

ICRISAT focuses on legumes and cereals, including millets, that are important for food security in the semi-arid areas of the world. The main genebank collection is at the centre’s headquarters in Hyderabad, India, and there are three regional genebanks in Kenya, Niger and Zimbabwe.

More than 126,830 accessions are listed in Genesys. Almost 50,000 of these are three legumes: chickpea, pigeonpea and groundnut, and their wild relatives. Sorghum is the most common single genus, with 39,000 accessions. There are about 34,000 accessions of various millets, including more than 23,000 of pearl millet.

Traditional cultivars and landraces make up the bulk of the holdings (82%) and about 16% are breeding and research lines. About 2% are wild relatives.

ICRISAT scientists developed the idea of mini-core collections, a representative sample of about 1% of the accessions of a species, selected to help breeders to find the traits they are interested in. There are mini-core collections of all ICRISAT mandate crops. One example is the groundnut mini-core collection, which consists of only 184 accessions that include traits for resistance to biotic and abiotic stresses and for good agronomic and nutritional status.

The ICRISAT genebank has distributed more than 1.4 million samples of 106,000 accessions to 147 countries. ICRISAT accessions are part of the pedigree of more than 800 improved varieties released by national partners. ICRISAT has itself released several improved varieties that make use of genebank accessions, including pearl millets rich in micronutrients.

About 88% of the collection is safety duplicated at the Svalbard Global Seed Vault, with additional smaller safety duplicates in Niger and at ICARDA.

کد موسسه
IND002
نوع
CGIAR
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
17.32
طول جغرافیایی
78.21
محصولات دارای بیشترین نماینده
sorghum
chickpea
groundnuts
pigeonpea
kodomillet
سایر
473
نامشخص
34,500
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Sorghum
41,023
Pearl millet
23,841
Chickpea
20,764
Groundnut
15,622
Pigeonpea
13,783
سایر
11,797
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum
Pennisetum
Cicer
Arachis
Cajanus
سایر
12,139
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum bicolor
Pennisetum glaucum
Cicer arietinum
Arachis hypogaea
Cajanus cajan
سایر
14,025
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
6 February 2019
5 February 2019
1 February 2019
31 January 2019
30 January 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
40000
30000
20000
10000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 126,830 عبارت است از 6.96. نمره کمینه 3.75 و نمره بیشینه 8.85 است.